Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Mənfəət və ya zərər və digər məcmu gəlir haqqında hesabat

Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Auditor rəyi

MVHH
MFNHH
KDHH
PVHH
Auditor rəyi
(Azərbaycan Manatı ilə)
31 dekabr 2019-cu il
31 dekabr 2018-ci il

AKTİVLƏR

Uzunmüddətli aktivlər

Qeyri-maddi aktivlər 3851073,16 1490,14
Torpaq, tikili və avadanlıqlar 10399573,96 -
Təxirə salınmış vergi aktivləri 31043,38 -
Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri 83178,86 13,73
Sair uzunmüddətli aktivlər 5000 5000
Cəmi uzunmüddətli aktivlər 14.369.869,36 6.503,87

Qısamüddətli aktivlər

Ehtiyatlar 61251,88 3668,99
Qısamüddətli debitor borcları 85094,34 20194,51
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 804108,17 11397611,69
Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri - 24000
Сəmi qısamüddətli aktivlər 950454,39 11445475,19
CƏMİ AKTİVLƏR 15320323,75 11451979,06

KAPİTAL

Nizamnamə kapitalı 5000 5000
Kapital ehtiyatları 14325391,59 10000000
Bölüşdürülməmiş mənfəət 643847,67 642979,01
CƏMİ KAPİTAL 14.974.239,26 10.647.979,01

ÖHDƏLİKLƏR

Uzunmüddətli öhdəliklər

Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri - 26934,26
Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər - 26934,26

Qısamüddətli öhdəliklər

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər 32990,61 148415,82
Qısamüddətli kreditor borcları 216067,51 1149,97
Sair qısamüddətli öhdəliklər 97026,37 627500
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 346.084,49 777.065,79
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 346.084,49 804.000,05
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 15.320.323,75 11.451.979,06
(Azərbaycan Manatı ilə)
31 dekabr 2019-cu il
31 dekabr 2018-ci il

Gəlirlər

Əsas əməliyyat gəlirləri 4.677.539,02 1.801.586,57
Sair əməliyyat gəlirlər 6.600.000,00 1.000.000,00
Cəmi gəlirlər 11.277.539,02 2.801.586,57

Xərclər

İnzibati xərclər (8.340.220,78) (1.456.509,06)
Sair əməliyyat xərcləri (2.936.232,41) (541.353,75)
Cəmi xərclər (11.276.453,19) (1.997.862,81)
Vergidən əvvəlki mənfəət (zərər) 1.085,83 803.723,76
Mənfəət vergisi (58.194,80) (133.810,49)
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) (57.108,97) 669.913,27
(Azərbaycan Manatı ilə)
Nizamnamə kapitalı
Əlavə ödənilmiş kapital
Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)
Cəmi capital
1 yanvar 2018-ci ilə qalıq - - - -
il ərzində cəmi məcmu gəlir 5.000,00 10.000.000,00 669.913,27 10.674.913,27
31 dekabr 2018-ci ilə qalıq 5.000,00 10.000.000,00 669.913,27 10.674.913,27
il ərzində cəmi məcmu gəlir - 4.325.391,59 (57.108,97) 4.268.282,62
31 dekabr 2019-cu ilə qalıq 5.000,00 14.325.391,59 612.804,30 14.943.195,89
(Azərbaycan Manatı ilə)
31 dekabr 2019-cu il
31 dekabr 2018-ci il

Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti

İş və xidmətlərin göstərilməsindən əldə edilən gəlirlər (daxilolmalar) 4.677.539,02 1.801.586,57
Digər gəlirlərlərdən daxilolmalar 5.400.000,00 1.000.000,00
Əməliyyat fəaliyyətindən cəmi daxilolmalar 10.077.539,02 2.801.585,57
Mal, iş və xidmətlərə görə xaricolmalar (66.663,86) (3.668,99)
Əməyin ödənişi üzrə xaricolmalar (6.925.694,90) (1.783.728,36)
Mənfəət vergisi ödənişi üzrə xaricolmalar (234.169,49) (1.399,00)
Digər ödənişlərə üzrə xaricolmalar (2.306.782,43) (613.688,39)
Əməliyyat fəaliyyətindən cəmi xaricolmalar (9.533.310,68) (2.402.484,74)
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti 544.228,34 399.101,83

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti

Uzunmüddətli aktivlərin satışından daxilolmalar 1.200.000,00 -
Uzunmüddətli aktivlərin əldə edilməsi üçün xaricolmalar (12.337.731,86) (1.490,14)
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti (11.137.731,86) (1.490,14)

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin hərəkəti

Məqsədli maliyyələşdirmə şəklində pul vəsaitlərinin daxilolması - 11.000.000,00
Məqsədli maliyyələşdirmə şəklində pul vəsaitlərinin xaricolması - -
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti - 11.000.000,00
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması) (10.593.503,52) 11.397.611,69
İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri 11.397.611,69 -
İlin sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri 804.108,17 11.397.611,69